Pozwolenie na budowę krok po kroku

Droga do uzyskania upragnionej decyzji pozwolenia na budowę zazwyczaj bywa długim procesem składającym się w wielu czynności. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest wystąpienie o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w razie jego braku należy złożyć wniosek wydania decyzji o warunkach zabudowy dla danej działki. Uzyskanie wypisu jest dość prostą czynnością, gorzej już się ma temat uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (DoWZ). Na etapie składania wniosku o DoWZ najlepiej jak już mamy wybrany mniej więcej projekt żeby można było w miarę precyzyjnie określić podstawowe parametry tj. długość, szerokość, powierzchnia zabudowy, wysokość do kalenicy, gzymsu, spadek dachu, dwu lub wielospadowy dach itp. itd. Do tego zadania najlepiej jest już zaangażować architekta który przygotuje niezbędne dokumenty do uzyskania DoWZ. Kolejnym krokiem jak już mamy wypis lub DoWZ możemy zlecić wykonanie mapy do celów projektowych (MdCP) dla geodety, jest to niezbędny element do opracowania projektu zagospodarowania terenu działki a w między czasie możemy wystąpić o warunki przyłączeniowe niezbędnych mediów (woda, kanalizacja, gaz, prąd). Po opracowaniu mapy przez geodetę możemy w końcu udać się do architekta w celu przygotowania projektu. Do rzetelnego opracowania projektu niezbędne będą wcześniej uzyskane przez nas dokumenty tj. wypis z MPZP lub DoWZ, MdCP, warunki przyłączeniowe mediów oraz oczywiście wizja upragnionego domu. Architekt po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami jest w stanie przeanalizować oczekiwania przyszłego domownika, wnieść swoje uwagi i sugestię lub potencjalne problemy planowanej inwestycji. Na tym etapie opracowujemy koncepcję budynku (rzuty, przekroje, elewacje) wraz z usytuowaniem go na działce (budynek łącznie z niezbędną infrastrukturą techniczną jak np. szambo, przyłącze wody). Mając ukończoną koncepcję architekt przygotowuje niezbędne materiały dla poszczególnych branż dołączanych do projektu technicznego i przygotowuje w tym samym czasie projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Po wykonaniu niezbędnych rysunków, opisów oraz analiz dokumentacja jest składana do urzędu (urząd miasta lub starostwo), należy jeszcze pamiętać o złożeniu wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej który, decyzja ta jest niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W zależności od klasy gruntu wniosek może przygotować architekt a w przypadku klasy gruntu I-III należy wykonać operat geodezyjny. Zdarza się, że wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wykonuje za nas urząd. Od dnia złożenia wniosku pozwolenia na budowę urząd ma 65dni na wydanie decyzji lub wysłanie pisma o uzupełnienie wniosku lub postanowienie do uzupełnienia projektu. W momencie wystąpienia takiego wezwania bieg sprawy zostaje wstrzymany do momentu naniesienia niezbędnych poprawek. Po naniesieniu poprawek i ich złożeniu przez architekta (w przypadku jak jest pełnomocnikiem inwestora) urząd ponownie weryfikuje złożone dokumenty w kontekście naniesionych zmiany. Jeśli wszystko jest wykonane zgodnie z postanowieniem uzyskujemy upragnioną decyzję pozwolenia na budowę która daje nam możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu jakim jest budowa domu.


Pozwolenie na budowę krok po kroku:
1. Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
2. Zlecenie geodecie wykonanie mapy do celów projektowych,
3. Wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia do niezbędnych mediów (woda, kanalizacja, prąd, gaz),
4. Dostarczenie ww. dokumentów dla architekta opracowującego projekt budowlany,
5. Opracowanie koncepcji architektonicznej,
6. Opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie koncepcji,
7. Wystąpienie z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
8. Wystąpienie z wnioskiem pozwolenia na budowę dla naszego budynku,
9. W razie potrzeby naniesienie niezbędnych poprawek/uzupełnień w projekcie budowlanym,
10. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i zrzeczenie się wniesienia sprzeciwu w terminie 14dni (w przypadku gdy jedyną stroną postępowania jesteśmy my, w innym wypadku niezbędna będzie zgoda pozostałych stron postępowania lub odczekanie 14dni od wydania decyzji) w celu uprawomocnienia decyzji,
11. Wystąpienie o wydanie dziennika budowy,
12. Zgłoszenie zamiar rozpoczęcia robót w odpowiedniej jednostce nadzoru budowlanego.
Dziękuję za lekturę!

Pozdrawiam,
mgr inż. architekt Jakub Martyniuk