Oferta

Biuro MBA zajmuje się kompleksową obsługą projektu od koncepcji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w trakcie. Opracowujemy koncepcje architektoniczne, projekty budowlane. Każdy projekt opracowujemy w formie modelu 3D z możliwością wirtualnego spaceru i na płaskich rysunkach technicznych.

Projekty budowlane:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • budynki usługowe i komercyjne,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • przebudowy,nadbudowy oraz rozbudowy,
 • technologiczne,
 • budynków gospodarczych,
 • budynków garażowych,
 • budynków małej architektury.

Do opracowania niezbędne będzie:

 1. Uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Zlecić geodecie opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, z naniesieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, pasu drogowego, rozgraniczenia terenów o różnym sposobie użytkowania.
 3. Wystąpić z wnioskiem do właścicieli mediów o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej.
 4. Zlecić projektantowi opracowanie projektu budowlanego składającego się z projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki oraz projektów poszczególnych przyłączy do budynku i uzgodnienie ich u dostawców mediów.
 5. Jeśli jest wymagane, uzgodnić projekt zagospodarowania działki na naradzie koordynacyjnej zgodnie z warunkami zawartymi w wypisie/wyrysie lub decyzji o warunkach zabudowy.
 6. Wystąpić do starostwa powiatowego lub urzędu miasta Lublin o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 7. Po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na budowę przed przystąpieniem do budowy inwestor powinien zatrudnić kierownika budowy.