Polityka prywatności

Klauzula informacyjna przeznaczona dla klientów
Martyniuk i Partnerzy

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martyniuk i Partnerzy, 20-107 Lublin, ul. Misjonarska 20. Dane Kontaktowe MBA: e-mail: mbaprojekty@gmail.com; tel. 515-176-118.

2. MiP będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie na Pani/Pana żądanie oferty dotyczącej wykonywania usług projektowych oferowanych przez MiP:
b) przygotowanie na Pani/Pana żądanie Umowy dotyczącej wykonania oferowanych usług przez MiP;
c) wykonywania obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem Umowy;
d) wewnętrznych celów administracyjnych MiP,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt.2 celów przetwarzania tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z MiP Umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na MiP  w związku z prowadzoną działalnością, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez MiP;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania;

4. W związku z przetwarzaniem przez MiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia.

5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

6. W przypadkach uznania, iż przetwarzania pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia Umowy, przygotowania Oferty lub realizacji Umowy z MiP, podanie Pani/Pana danych jest warunkiem przygotowania Oferty lub zawarcia Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przygotowania Oferty, zawarcia i realizacji Umowy z MiP.